تابلوی اطلاعیه ها و اعلانات

دکتر احمد شمس سرپرست واحد تهران مرکزی ودانشگاه آزاد اسلامی استان تهران شد.

 

دکتر احمد شمس سرپرست واحد تهران مرکزی ودانشگاه آزاد اسلامی استان تهران شد. 

 

 

 

روابط عمومی واطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی