ارتباط با ما

تلفن روابط عمومی :    66935448-021

تلفن گویا دانشگاه جهت برقراری ارتباط با بخش های مختلف :                         
۰۲۱۶۶۴۳۶۶۸۰-۴ ////    66933501-3
  
 آدرس اینترنتی روابط عمومی جهت دریافت نظرات و پیشنهادات : 

publicrelations@iauctb.ac.ir

  
 

 

 

روابط عمومی واطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی