مدیرروابط عمومی
 

نام ونام خانوادگی:                                               

پست سازمانی: 


پست الکترونیکی:  
 
میزان تحصیلات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

روابط عمومی واطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی